FAQ – Často kladené otázky zákazníkov

Ako sa zaregistujem na Vašom e-shope?

Ponúkame nasledovné spôsoby nakupovania:

s registráciou – môžete sa zaregistrovať ako koncový zákazník alebo firma cez ikonku v hlavnom menu – Moje konto: Nemáte ešte konto? Registrovať sa.

Výhodou registrácie je:

  • zrýchlenie vyúčtovania objednávky
  • jednoduché sledovanie stavu objednávky
  • záznamy o všetkých Vašich nákupoch
  • zjednodušenie prípadného reklamačného procesu
  • vernostný program (zľavy na nákup ďalších produktov)

bez registrácie – jedná sa o rýchly nákup bez vytvorenia zákazníckeho konta. Stačí si vybrať z našej ponuky, vložiť produkt/y do košíka, následne prejsť do pokladne, kde zadáte údaje na doručenie, resp. fakturačné údaje a objednávku potvrdíte tlačidlom “Objednať s povinnosťou platby”.

Každá objednávka je podmienená akceptovaním našich obchodných podmienok.

Aké spôsoby doručenia sú dostupné?

Ponúkame nasledovné spôsoby doručenia objednaného tovaru:

osobný odber na našej pobočke, ktorý je spoplatnený sumou 1€, vrátane DPH. Zoznam našich pobočiek nájdete TU. Pobočku, si vyberiete pred odoslaním objednávky a výberom možnosti: “Osobný odber na pobočke”, pri kontrole objednávky (pred jej definitívnym odoslaním – kliknutím na tlačidlo: “Objednať s povinnosťou platby”)

doručenie našim kuriérskou spoločnosťou REMAX, výberom možnosti pred odoslaním objednávky: “Doprava kuriérom”

Ako rýchlo doručíte moju objednávku?

Všetok tovar v našej ponuke máme na sklade. Objednávky odoslané do 12:00 – počas pracovných dní expedujeme ešte v ten deň. Doručenie následne trvá do 24 hod. (počas pracovných dní).

Môžem sledovať stav doručenia objednávky ?

Pri doručení zákazky kuriérskou službou Vám bude odoslaný e-mail so sledovacím (trekovacím) číslom, ktorého stav si môžete overiť na webovej stránke kuriérskej spoločnosti REMAX

Ďalšou možnosťou pri výbere osobného vyzdvihnutia je možnosť sledovania stavu objednávky, priamo na našom e-shope, kliknutím na odkaz v hlavnom menu (mobilná verzia), či hornom menu (dektop verzia): Sledovanie stavu objednávky.  Na overenie potrebujete zadať číslo objednávky a email, ktorý bol zadaný pri objednávke tovaru.

Aké spôsoby platby ponúkate?

Akceptujeme tzv. hotovostné platby – priamo pri prevzatí objednávok na našich odberných miestach alebo platby vopred (online platobnou kartou) cez známe platobné brány (napr. GoPay).

Akým spôsobom Vás môžem kontakovať, keď mám otázky alebo problémy týkajúce sa produktov, resp. objednávok?

Na všeobecný kontakt (otázky k objednávke, či produktu a pod.) slúži aj tento univerzálny formulár, na ktorý odpovedáme podľa možností čo najrýchlejšie:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.fixito.eu je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť D13, s. r. o. so sídlom Osadná 11, IČO: 36868051 (ďalej ako " D13 ").

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti D13.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre https://www.fixito.eu; (ďalej ako "naša webová stránka")  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť D13 nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

I. Bezpečnosť údajov

[1.1] Spoločnosť D13 prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[1.2] Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

II. Používanie webovej stánky maloletými osobami

[2.1] Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

III. Vami poskytnuté osobné údaje

[3.1] Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených.

IV. Partneri

Spoločnosť D13 spracúva všetky osobné údaje sama, alebo v spolupráci zmluvne poverenými dodávateľmi služieb a prác. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Spoločnosť D13 neposkytuje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

V. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

[5.1] bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu alebo

[5.2] s Vašim súhlasom  (napr. prihláška na odber bulletinu,  Marketingové aktivity, Prieskum spokojnosti klienta...).

[5.3] Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje je uvedený minimálne  účel spracúvania,  rozsah spracúvaných osobných údajov, zdôvodnenie súhlasu a doba spracúvania.

VI. Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

[6.1] Právo na informácie

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

[6.2] Právo na opravu

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

[6.3] Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

[6.4] Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

o    popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

o    spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

o    už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

o    ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

[6.5] Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

[6.6] Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

[6.7] Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti PCexpres oznámením na e-mailovej adrese gdpr@pcexpres.sk

VII. Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

[7.1] Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku,
Dátum a čas zaslania požiadavky,
Názov prezeranej stránky resp. súboru,
Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali,
Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa,
Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

[7.2] Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Pri návšteve tejto stránky sa používajú aktuálne cookies.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

V prípade reklamácie použite prosím formulár:

Zadajte prosím Váš e-mail, ktorý bol adaný pri vytváraní objednávky

Pri objednávke zvozu bude použitá doručovacia adresa z objednávky.

Potrebujem mať vytvorené zákaznícke konto, aby som mohol spraviť objednávku?

Na vytvorenie objednávky nepotrebujete mať vytvorené konto. Odporúčame si ho vytvoriť, aby ste získali výhody nákupu cez zákaznícky účet:

  • prehľad objednávok
  • zrýchlené vyúčtovanie objednávok
  • sledovanie stavu objednávky
  • zjednodušenie prípadného reklamačného procesu
  • vernostný program (zľavy na nákup ďalších produktov)